preloader

Д Е К Л А Р А Ц И Я – СЪГЛАСИЕ

за обработване на лични данни на клиент съгласно

Регламент (ЕС) 2016/679

 

Аз, долуподписаният ……………………………………….., ………….., (дата на раждане) декларирам, че:

 1. съм /не съм /отбележете избраното от Вас решение/ съгласен/на личните ми данни във връзка с регистрацията на сайта https://rakiashop.eu/ да бъдат съхранявани от страна на администратора „УАЙН ЕНД СПИРИТС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 203607096 до изтриване на моя профил на същия сайт.

 

 1. съм /не съм /отбележете избраното от Вас решение/ съгласен/на личните ми данни да бъдат обработвани от страна на администратора „УАЙН ЕНД СПИРИТС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 203607096, за срок до изпълнение на сключения договор за покупко-продажба на продукти от он-лайн магазин https://rakiashop.eu/ (включително тяхната доставка, и изтичане на законово предвидения 14-дневен срок за рекламация при он-лайн сключване на договори и получаване на плащане на закупените стоки (он-лайн заплащане или чрез наложен платеж)), както и да ги съхранява след прекратяване на договорното правоотношение – за сроковете, предвидени в чл. 12, ал. 1 от Закона за счетоводството за съхраняване на счетоводна информация на хартиен и/или технически носител в Дружеството, както следва:
 • 10 години – договори, счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции;
 • 3 години – за всички останали носители на счетоводна информация.

 

 1. съм /не съм /отбележете избраното от Вас решение/ съгласен/а обработването на личните ми данни да бъде извършвано само и единствено за следните цели, а именно:
 • създаване и управление на профил на сайт https://rakiashop.eu/;
 • сключване на договор за покупко-продажба, включително заплащане и доставка на закупените от мен продукти от он-лайн магазин https://rakiashop.eu/;
 • за изпълнение на счетоводните задължения на „УАЙН ЕНД СПИРИТС КОНСУЛТИНГ” ЕООД – съхранение на счетоводна информация, водене на отчетност във връзка със сключени договори за покупко-продажба;
 1. съгласието си за обработка на личните ми данни съм дал/а свободно, конкретно за целите, които съм посочил/а в т. 3 по-горе, и на базата на предоставена от страна на администратора минимално необходима информация, съгласно чл. 13, пар. 1 и пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 2. Запознат/а съм, че имам право да оттегля даденото съгласие за обработване на личните ми данни по всяко време. Запознат/а съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне.
 3. съм /не съм /отбележете избраното от Вас решение/ съгласен личните ми данни да бъдат предоставени от администраторът на обработващо лични данни лице – куриерска фирма във връзка и за целите на обработването на личните ми данни в случай че закупените от мен продукти от он-лайн магазин https://rakiashop.eu/е необходимо да бъдат доставени на посочен от мен адрес извън гр. София.
 4. съм /не съм /отбележете избраното от Вас решение/ съгласен личните ми данни да бъдат предоставени от администраторът на обработващо лични данни лице – обработващия плащането доставчик на платежни услуги.

 

Дата: ………………… год.

Декларатор:

___________________

 

(…………………………………)