preloader

Влизане

Регистриране

  Прочетох, разбрах и давам съгласие за обработка на лични данни

Общи условия

I. ОПРЕДEЛЕНИЯ

 1. УАЙН ЕНД СПИРИТС КОНСУЛТИНГ – „УАЙН ЕНД СПИРИТС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 203607096, адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ул. „Маестро Кънев“ 23, ап. 16, представлявано от управителя Иванка Георгиева Конева, наричано за краткост „Уайн Енд Спиритс Консултинг”, телефон: 00359 882 517935., E-Mail: office@rakiashop.eu
 2. Онлайн магазин Уайн Енд Спиритс Консултинг – Електронен магазин за продажба на стоки на Уайн Енд Спиритс Консултинг с интернет адрес rakiashop.eu. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за продуктите, описани по-долу и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.
 3. Клиенти – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от електронния магазин. Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят продукти от онлайн магазина.
 4. Стоки/продукти – – различни видове алкохолни напитки, публикувани в онлайн магазина, както и аксесоари за вино и друг вид алкохол, както и подходящи мезета
 5. Профил – личният профил на Клиента в онлайн магазина на Уайн Енд Спиритс Консултинг, който позволява на Клиента да направи Поръчка.

Общи условия – настоящите Общи условия представляват договор между Уайн Енд Спиритс Консултинг и Клиента за покупко-продажбата на Продуктите от онлайн магазина на Уайн Енд Спиритс Консултинг на територията на България. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на онлайн магазина. Страни по договора са Уайн Енд Спиритс Консултинг , от една страна, и клиента, от друга страна. С поръчката и закупуването на стоки Клиентът заявява, че е запознат и приема с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента в онлайн магазина представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Достъпът до онлайн магазина е свободен, но за закупуване на стоки се изисква регистрация в онлайн магазина на Уайн Енд Спиритс Консултинг и създаване на Профил на Клиента.
 2. С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.
 3. С извършване на регистрацията Клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице, съответно представител (законен или упълномощен) на юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
 4. Регистрацията в онлайн магазина се извършва чрез въвеждане на данни за клиента, включително потребителско име и парола, както и данни за контакт, съгласно формуляра на електронния магазин.
 5. Регистрация в онлайн магазина могат да напрaвят само физически лица, които преминат през системата за удостоверяване (верификация) на възрастта на Клиента. Лицата, които не са навършили пълнолетие, нямат право да се регистрират и/или да закупуват Продуктите в онлайн магазина.
 6. Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в онлайн магазина. Уайн Енд Спиритс Консултинг е взело всички разумни мерки с цел ограничаване на продажбите на лица, които не отговарят на законовите изисквания за продажба на алкохолни напитки. Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при регистрацията.
 7. Уайн Енд Спиритс Консултинг има право да откаже доставка на поръчана стока при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за закупуване на съответния поръчан продукт (например не е навършили пълнолетие поради друга причина няма право да закупува алкохол или няма представителна власт – за юридическите лица).
 8. Клиентът се задължава да уведоми Уайн Енд Спиритс Консултинг при всяка промяна в данните, които е предоставил на Уайн Енд Спиритс Консултинг, като в противен случай Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност за изпращане на поръчани стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Уайн Енд Спиритс Консултинг.

III.  ПОРЪЧКА НА СТОКИ

 1. За поръчка в онлайн магазина, трябва да следвате инструкциите на сайта на онлайн магазина.
 2. За да извършите поръчка:

2.1. Изберете продукт;

2.2. Изберете количество;

2.3. Натиснете „Поръчай“.

 1. За извършване на поръчка е необходимо Клиентът да е влезнал в своя профил.
 2. След натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Продукти. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Продуктите от страна на Клиента. С поръчката Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната стока и се задължава да заплати цената ѝ. С поръчката Клиентът дава съгласието си цената на поръчаните стоки и доставката им да бъде изтеглена от картата на Клиента незабавно след поръчката. При заявка от страна на Клиента, страните могат да договорят цената на поръчаните стоки да бъде заплатена в брой при доставка или на Куриера.
 3. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с общите условия на Уайн Енд Спиритс Консултинг, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил, както и с теглене на цената на продуктите от картата на Клиента.
 4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Уайн Енд Спиритс Консултинг да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 5. Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Уайн Енд Спиритс Консултинг не възниква задължение за нейното изпълнение.
 6. Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в онлайн магазина и данните, предоставени по телефона на Уайн Енд Спиритс Консултинг. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните стоки.
 7. Клиентът носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.
 8. Клиентът и всички негови служители и представители, съдружници, управляващи и свързани лица (ако има такива) носят отговорност за поръчките, направени чрез профила на Клиента в онлайн магазина. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Клиентът се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на стоките, поръчани от такова лице.
 9. Изображенията на продуктите в онлайн магазина имат информативен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Възможно е някои изображения да създават грешно впечатление за предлаганата стока. Възможно е и описанията на продуктите да бъдат понякога непълни или неточи. Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при подобно разминаване или непълнота.
 10. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в онлайн магазина.
 11. Заявката поражда действие по отношение на Уайн Енд Спиритс Консултинг след като Уайн Енд Спиритс Консултинг провери наличността на заявената за покупка стока и изпратят на Клиента потвърждаване на поръчката на посочения от Клиента е-mail адрес. Уайн Енд Спиритс Консултинг не гарантира наличността на поръчаните стоки, независимо, че продуктът е обявен на сайта. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване стока, Уайн Енд Спиритс Консултинг ще се свържат с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Продукти или възстановяване на стойността им.

  IV. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
 1. Поръчаните Продукти ще бъдат доставени в срок до максимум 14 дни.
 2. Уайн Енд Спиритс Консултинг извършва доставката на стоки при спазване на специфичните условия на тези общи условия, както и на техническите изисквания на онлайн магазина.
 3. При заявен адрес за доставка на територията на Република България, поръчката се извършва на български език.
 4. Поръчката на стоки с адрес за доставка на територията на Република България се прави автоматично, като Клиентът трябва да следва стъпките за поръчка в онлайн магазина.
 5. Уайн Енд Спиритс Консултинг изпраща на Клиента броя на стоките, които Клиентът изрично е заявил за поръчка в онлайн магазина.
 6. Доставката на поръчаните Продукти се организира за територията на България от Уайн Енд Спиритс Консултинг чрез избран от Уайн Енд Спиритс Консултинг куриер или от представител на фирмата.
 7. Уайн Енд Спиритс Консултинг изпраща Продуктите на адреса, посочен от Клиента.
 8. При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, Уайн Енд Спиритс Консултинг ще се свържат с Клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Клиента и Клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните Продукти.
 9. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Уайн Енд Спиритс Консултинг се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 10. Страните се съгласяват, че когато доставката се извършва от трето лице – куриер и при ненавременна доставката Уайн Енд Спиритс Консултинг не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на клиента във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена или доставена на грешен адрес от куриера и др.
 11. Детайлите по отношение на доставката на стоките, включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на Уайн Енд Спиритс Консултинг и Клиентът няма право на обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Уайн Енд Спиритс Консултинг, че ще достави стоката, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.
 12. Клиентът дава съгласието си закупените от него стоки да бъдат предадени на трето лице, което се намира на адреса и което се съгласи да получи стоката от името на Клиента и да му я предаде, както и да подпише съответните документи.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Всички цени на продуктите, които са поръчани с адрес на доставка в Република България, са в лева.
 2. Цените са актуални към датата на поръчката. Цената на стоките не включва цената на доставката. Цената на доставката се заплаща ведно с цената на стоките в момента на поръчката, като с поръчката Клиентът дава съгласието си цената на доставката да бъде изтеглена от картата на Клиента заедно с цената на поръчаните стоки незабавно след поръчката.
 3. За цената на стоката Уайн Енд Спиритс Консултинг издава фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. Уайн Енд Спиритс Консултинг изпраща на Клиента фактурата / касова бележка за цената на стоките заедно със стоките.
 4. С поръчката на стоките Клиентът се задължава да заплати цената на стоките. В цената на стоките не е включена цената на доставката. С поръчката на стоките, Клиентът се задължава да заплати цената на доставката, отделно от цената на стоките.
 5. Размерът на цената на доставката се определя от куриера, избран от Уайн Енд Спиритс Консултинг да извърши доставката на стоките.
 6. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Уайн Енд Спиритс Консултинг да получи пълният размер на цената на поръчаните стоки.
 7. Правото на собственост върху стоките преминава у клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Уайн Енд Спиритс Консултинг.
 8. Заплащането на стоките и доставката се извършва чрез следните кредитни или дебитни карти:VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както в брой при доставка, ако Клиентът е избрал съответната опция и тя е налична за съответното плащане.
 9. С извършване на поръчката Клиентът се съгласява сумите за цената на стоките, доставката и всички банкови такси и други разходи във връзка с плащането да бъдат изтеглени автоматично от неговата карта, включително да бъде извършено авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал1 от Закона за защита на потребителите.
 10. Клиентът следва да извърши плащане с карта, която позволява извършването на съответната транзакция по плащане, има съответните регистрации за участие в схеми за онлайн автентикации и др.
 11. При плащане с кредитна или дебитна карта клиентът попълва
  данните за картата, включително номер, дата на валидност, код за сигурност, име на картодържателя и адрес, данни за автентикация, както и други данни, които онлайн магазинът изисква от Клиента.
 12. Плащането се извършва веднага, но не по-късно от 30 дни. Максималният 30-дневен срок за доставка е валиден, само ако не е договорен друг срок за доставка. Възможно е договарянето на по-дълги и по-къси срокове.
 13. Уайн Енд Спиритс Консултинг има право да откаже доставката на незаплатена стока, включително когато не е платена цената на самата доставка.
 14. При избор на метод на плащане с карта:
  • Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност, име)
  • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISAили MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
  • При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

 1. Уайн Енд Спиритс Консултинг полагат всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISAи MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да направи рекламация, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него.
 2. Счита се, че стоката отговаря на договора за продажба, когато:

2.1. притежава характеристиките, посочени в онлайн магазина, и е годна за обичайната употреба, за която служат стоките от същия вид;

2.2. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Клиентът може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на стоката и описанието на конкретните ѝ характеристики, направени в онлайн магазина.

2.3 Когато на Клиента е доставена стока, различна по вид от поръчаната, или доставена стока не отговаря на договора за продажба по смисъла на т. 2, в срок до един месец от получаване на рекламацията Уайн Енд Спиритс Консултинг ще замени доставената стока със стока, която отговаря на направената от Клиента поръчка.

2.4 Всички алкохолни напитки са преминали през лабораторен анализ на физико-химичния състав, съгласно изискванията на действащото законодателство. Ако Клиентът претендира, че физико-химичният състав на алкохолните напитки не отговаря на законовите изксвания, Клиентът следва да представи надлежни доказателства за това, а именно – документ от лицензирана лаборатория. В противен случай рекламацията се счита неоснователна и Уайн Енд Спиритс Консултинг не дължат връщане на заплатени суми на Клиента или на каквито и да е други обезщетения.

2.5 Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката. Клиентът разбира и се съгласява, че алкохолните напитки са предмет на специална уредба от европейското законодателство и за тях не се прилагат разпоредбите за останалите потребителски стоки относно годността и срока за рекламации. Клиентът разбира и се съгласява, че с времето алкохолните напитки отлежават и техните характеристики се променят, поради което тази промяна не се счита за основание за рекламация.

2.6 Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на Уайн Енд Спиритс Консултинг, включително като се изпрати по куриер или чрез пощенска пратка.

2.7 При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително връща за собствена сметка рекламираната стока и прилага документите, на които се основава претенцията:

 1. документ за плащане;
 1. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
 2. други документи, установяващи претенцията.

Стоките, закупени и доставени на територията на България следва да се върнат на адреса на Уайн Енд Спиритс Консултинг: България, гр. София, р-н Овча купел, ул. „Маестро Кънев“ 23, ап. 16. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Уайн Енд Спиритс Консултинг е за сметка на Клиента.

2.8 Клиентът не може да направи рекламация, ако стоката не бъде предадена във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

2.9 Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките с договора се дължи на механични влияния, счупвания или други дефекти, на неправилно или неподходящо съхранение и др. действия или бездействия на Клиента.

VII. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА

 1. Български клиенти или клиенти, които поръчват от България, които са потребители, имат възможност да се откажат от настоящия договор, без да посочват причини за това, в срок 14 дни. Отказът се извършва чрез попълване и изпращане на следния формуляр:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ за стоките, закупени и доставени на територията на България:

До „Уайн Енд Спиритс Консултинг” ЕООД, ЕИК 203607096, адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ул. „Маестро Кънев“ 23, ап. 16, представлявано от управителя Иванка Георгиева Конева, телефон: 00359 882 517 935, e-mail: office@rakiashop.eu

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

(опишете подробно стоките и тяхното количество).

Дата на поръчка: …………………………….(посочете датата на поръчка на стоките)

Дата на получаване:……………………..(посочете датата на получаване на стоката)

Име на потребителя: ………………………………………………(напишете името си

Адрес на потребителя: ……„………………………………………………………………

………………………………………………………………………(напишете адреса си)

Подпис на потребителя: ………………………….….…(ако формулярът е на хартия)

Дата: ……………. г.

 

 1. Срокът за отказ е 14 дни от датата на получаване на стоката.
 2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Уайн Енд Спиритс Консултинг за неговото име, географски адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща).
 3. Ако Клиентът се откаже от настоящия договор, Уайн Енд Спиритс Консултинг ще възстанови плащанията, които е получило от Клиента за закупената стока, като Клиентът трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ. При връщане по куриера, който е доставил стоката, цената на връщането е съгласно тарифата на куриера. Ако Клиентът избере друг начин за връщане, цената за връщането се определя съобразно начина, който е избрал Клиентът.
 4. Уайн Енд Спиритс Консултинг ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция. Клиентът се съгласява, че поради спецификата на транзакциите с банкови карти не е възможно във всички случаи сумите да бъдат възстановени към банковата му карта, поради което Клиентът дава съгласието си сумите могат да бъдат възстановени и чрез банков превод към сметка предоставена на Уайн Енд Спиритс Консултинг от Клиента, като евентуални разходи за входящия превод или загуби от обменния курс, както и комисионни начислени от банката ползвана от клиента върху клиента, се поемат от самия Клиент. Уайн Енд Спиритс Консултинг ще отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно във вида, описан по-долу.
 5. Клиентът следва да върне стоките на адрес: гр. София, р-н Овча купел, ул. „Маестро Кънев“ 23, ап. 16, не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си.
 6. Клиентът се задължава да върне стоката във вида, в който я е получил, без да е отворена, разопакована, без да е нарушена целостта на бутилката или етикетите и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието.
 7. Правото на отказ не се прилага за:
 • стоки, които са били разопаковани и/или отворени от Клиента;
 • запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 • стоки, чието съдържание е употребено от Клиента;
 • стоки с нарушена опаковка или в опаковката на които е добавено друго вещество.
 1. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от Клиента.

VIII. ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА

 1. Уайн Енд Спиритс Консултинг има право да откаже доставката на поръчани Продукти, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на стоката противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност за неизпълнение на доставката.
 2. Уайн Енд Спиритс Консултинг има право да откаже доставката на поръчани Продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
 3. Информацията, предоставена от Клиентът е непълна или невярна;
 4. действията на Клиентът могат да увредят Уайн Енд Спиритс Консултинг;
 5. Клиентът не е заплатил стоки, закупени от Уайн Енд Спиритс Консултинг.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

Формуляр за предоставяне на клиента на изискуемата по Регламента информация преди започване на дейност по обработване на личните му данни по член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 при събиране на личните данни от субекта на данните

Съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу „Регламента”) при събиране на лични данни на клиент-физическо лице администраторът го/я информира относно това кой е администраторът на личните му данни, за каква цел се събират и обработват данните, има ли получатели на лични данни и др.Клиентът следва внимателно да прочете информацията, която е обобщена по-долу от администратора, като с подписа си потвърди, че същата му е предоставена в момента на получаване на личните данни от страна на администратора.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани единствено за предоставяне на нашите услуги, а именно:

Цели на обработването на личните Ви данни

Имейл адрес: gergana@rakiashop.eu

Мобилен телефон: : + 359 882 517 935

Телефон:  + 359 882 517 935

Длъжност: собственик

Представител на администратора: Гергана Лъчезарова Мирчева

Страница: https://rakiashop.eu/

Имейл адрес: office@rakiashop.eu

Мобилен телефон: + 359 882 517 935

Адрес за кореспонденция: гр. София 1618, район Овча купел, ул. „Маестро Кънев“ No 23, ап. 16

Координати за връзка с администратора:

 

„УАЙН ЕНД СПИРИТС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 203607096, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Овча купел, ул. „Маестро Кънев“ No 23, ап. 16, представлявано от управителя  Иванка Георгиева Конева

 

Информация, относно администратора на Вашите лични данни:

 

Целта на тази информация е да даде на клиента необходимите познания за това какви дейности по обработка на лични данни ще извършва администратора, правната обосновка за обработването и сигурността, която се осигурява от Регламент (ЕС) 2016/679.

създаване и управление на профил на сайт https://rakiashop.eu/

сключване на договор за покупко-продажба, включително заплащане и доставка на закупени продукти от он-лайн магазин https://rakiashop.eu/.

Правното основание, на което ще бъдат обработвани Вашите данни, е Законът за електронната търговия, Законът за задълженията и договорите, други приложими нормативни актове, както и предоставено от Вас съгласие във връзка със сключване на договор за покупко-продажба, заплащане и доставка на закупените от Вас продукти.

Данните, които сте ни предоставили няма да бъдат събирани, обработвани и/или предоставяи от нас на трети лица-обработващи или администратори с друга цел, различна от горепосочената. Задълженията ни като администратор на лични данни е, когато е необходимо по-нататък да обработваме Вашите лични данни за цел, различна от тази, за която са събрани, да Ви предоставим преди това по-нататъшно обработване информация за тази друга цел и всякаква друга необходима информация в съответстие с чл. 13, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Получатели на Вашите лични данни

 

Вашите лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, различни от нас – Вашия администратор, т. нар. получатели на лични данни. При необходимост личните Ви данни да бъдат разкрити на получател, ще бъдете уведомени своевременно, най-късно при разкриването на личните Ви данни пред получателя за пръв път.

Личните Ви данни не се предоставят на трети страни и/или международни организации по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Ако в процеса на обработване възникне необходимост личните Ви данни да бъдат предоставени на трети държави и/или международни организации, ще бъдете уведомени своевременно.

 

Допълнителна информация

 

Срок на съхраняване на личните Ви данни:

 

Личните Ви данни ще бъдат обработвани за срока, посочен в Декларацията-съгласие за обработване на лични данни. Критериите, които използваме, за да определим срока, в който следва да обработваме личните Ви данни, са следните:

Срок на изпълнение на доставката, включително законово предвидения 14-дневен срок за рекламация при он-лайн сключване на договори.

Осъществяване на заплащането, включително он-лайн или наложен платеж.

 

Извън посоченият в Декларацията-съгласие срок Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от нас, като администратор,

до изтриване на Вашия профил на сайта https://rakiashop.eu/,

както и за сроковете, предвидени в чл. 12, ал. 1 от Закона за счетоводството за съхраняване на счетоводна информация на хартиен и/или технически носител в Дружеството, както следва:

10 години – договори, счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции;

3 години – за всички останали носители на счетоводна информация.

 

Като субект на данните, съгласно чл. 15 от Регламента имате правото да изискате от администратора достъп до личните Ви данни. При постъпило искане от Ваша страна, администраторът ще Ви предостави копие от личните Ви данни, които понастоящем се обработват от същия. Ако желаете да получите допълнителни копия, е възможно да Ви бъде поискана административна такса в разумен размер. Искането Ви може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства (напр. имейл). В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните Ви данни. Ако сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма, а именно в някоя от следните форми: word/pdf/excel файл.

 

Съгласно чл. 16 от Регламента, Вие, като субект на лични данни, имате право да искате от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Имате право да искате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация, като се имат предвид целите на обработването.

 

На основание чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да искате от администратора изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените в същия параграф основания например: личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани/ оттеглите съгласието, дадено с Декларацията-съгласие и администраторът няма други правни основания да обработва лични Ви данни/ считате, че личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно и др. Искането за изтриване на личните Ви данни (или „правото да бъдеш забравен”) можете да направите чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства.

 

Имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни от администратора на основанията, посочени в пар. 1, чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства. Преди отмяната ограничаването на обработването на личните Ви данни, ще бъдете уведомени от администратора.

 

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, дадено с Декларация-съгласие по чл. 6 от Регламента по всяко време. Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие.

 

Имате право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни.

 

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на изрично съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако същевременно обработването се извършва по автоматизиран начин (т.е. чрез автоматизирани електронни системи, а не във вариант на хартиен архив) имате т.нар. право на преносимост на личните Ви данни – т.е. правото да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас лични данни към друг администратор. Това право на преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента, включва както правото Ви да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил на нас – администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, но също така и правото да поискате прехвърляне тези лични данни на друг администратор.

 

Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в случай че считате, че личните Ви данни се обработват неправомерно – Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/91-53-518, интернет страница: cpdp.bg, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

 

Предоставянето на Вашите лични данни не е задължително, но е необходимо с оглед сключване на он-лайн договор за покупка на продукти от сайт https://rakiashop.eu/, съответно е свързано с покупката и доставката на закупените от Вас продукти. В случай че не желаете да предоставите Вашите лични данни, няма да бъде възможно сключването на он-лайн договор за покупка на продукти от сайт https://rakiashop.eu/, съответно покупката и доставката на продукти.

 

Не използваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в чл. 22, пар.1 и 4 от Регламента.

 

Не използваме личните данни на нашите клиенти за целите на директния маркетинг.

Документи:
1. Искане за предоставяне на достъп до личните данни
2. Възражение от страна на потребителя във връзка с обработка на лични данни
3. Декларация-съгласие за промяна целите на обработка
4. Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни
5. Искане изтриване на данни
6. Искане за коригиране на лични данни
7. Искане за ограничаване на обработването на лични данни

 

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. Клиентът разбира и се съгласява, че Уайн Енд Спиритс Консултинг има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 2. Уайн Енд Спиритс Консултинг има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на онлайн магазина, да забрани използването на онлайн магазина от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.
 3. Клиентът разбира и се съгласява, че Уайн Енд Спиритс Консултинг има право да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупени от Уайн Енд Спиритс Консултинг стоки, като в този случай Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.
 4. Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват онлайн магазина, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
 5. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Уайн Енд Спиритс Консултинг. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички стоки, поръчани през профила му.
 6. Уайн Енд Спиритс Консултинг няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
 7. Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Уайн Енд Спиритс Консултинг за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на клиента.
 8. Характеристиките или цените на продуктите в онлайн магазина могат да бъдат променени от Уайн Енд Спиритс Консултинг по всяко време и могат да съдържат грешки. В случай на грешка в характеристиките или цената на даден продукт, този продукт се заплаща от Клиента по реалната му цена, определена от Уайн Енд Спиритс Консултинг към момента на поръчката.
 9. Във всички случаи отговорността на Уайн Енд Спиритс Консултинг към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена стока, ако законът допуска ограничение на отговорността.
 10. Уайн Енд Спиритс Консултинг не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Уайн Енд Спиритс Консултинг.
 11. Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност за прекъснат достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н

XI. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Цялото съдържание на онлайн магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Уайн Енд Спиритс Консултинг и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Уайн Енд Спиритс Консултинг и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 2. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн магазина.
 3. При създаването на профил в онлайн магазина Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на онлайн магазина, продуктите или марките на Уайн Енд Спиритс Консултинг или трети лица.
 4. Клиентът няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Уайн Енд Спиритс Консултинг.
 5. В случай на неизпълнение на горните условия, Уайн Енд Спиритс Консултинг има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.
 6. Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички свои служители и представители (ако има такива), на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Уайн Енд Спиритс Консултинг.
 7. Търговската марка Уайн Енд Спиритс Консултинг, Rakiashop и Rakiashop.eu и домейните с това наименование са собственост на Уайн Енд Спиритс Консултинг и неговите партньори. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Уайн Енд Спиритс Консултинг е забранено и се наказва според закона.
 8. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Уайн Енд Спиритс Консултинг са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в онлайн магазина и/или имат профил, като при нарушение Уайн Енд Спиритс Консултинг има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

 1. Уайн Енд Спиритс Консултинг има право по всяко време да прави изменения и подобрения на онлайн магазина, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.
 2. Уайн Енд Спиритс Консултинг има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.
 3. В тези случаи Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

XIII. КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

 1. С попълването на данните и координати за връзка Клиентът дава изричното си съгласие Уайн Енд Спиритс Консултинг да ползват всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка.
 2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава Уайн Енд Спиритс Консултинг да осъществят контакт с клиента.

XIV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 1. Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
  1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Уайн Енд Спиритс Консултинг;
  2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Уайн Енд Спиритс Консултинг;
  3. информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките;
  4. крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;
  5. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Уайн Енд Спиритс Консултинг се задължават да доставят стоките;
  6. условията, срока и начина за рекламация и отказ, включително формуляра по приложение 6 от ЗЗП;
  7. периода, за който цената на стоките е в сила;
  8. условията и срока на гаранцията/годността;
  9. информация за контакт със Уайн Енд Спиритс Консултинг, включително по телефон и електронна поща;
  10. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
  11. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
  12. наличност на стоката;
  13. опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката.
 2. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.
 3. Уайн Енд Спиритс Консултинг е регистриран по ЗДДС с ДДС № BG203607096.
 1. УВЕДОМЛЕНИЯ
 1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в онлайн магазина и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията.

XVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

 1. Всички посетители на онлайн магазина се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Уайн Енд Спиритс Консултинг, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Уайн Енд Спиритс Консултинг, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Уайн Енд Спиритс Консултинг или за трето лице.

XVII. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

 1. Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

XVIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.
 2. Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на клиента или друго лице.

XIX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Уайн Енд Спиритс Консултинг си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до клиентите. Новите Общи условия се публикуват на сайта на онлайн магазина.
 2. Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в общите условия.
 3. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече доставени или направени поръчки.
 4. Уайн Енд Спиритс Консултинг не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на онлайн магазина, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Уайн Енд Спиритс Консултинг.

XX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. За неуредените въпроси във връзка с продажбата на стоки на територията на Република България се прилага българското законодателство, включително при ползване на платформата от чуждестранни клиенти. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез онлайн магазина, се разрешават от компетентния български съд.

 

  Прочетох, разбрах и приемам Общите условия